Login
Facebook
Get your free website from Spanglefish
This is a free Spanglefish 2 website.

Fo Ghealach nam Broc

by Taynuilt Gaelic Choir

In this, our second CD, we are singing a selection of our favourite pieces together with some tracks from prizewinning individuals in the choir.

Tha sinn an dochas gun cord iad ruibh!

 

Tracks

1. Bu chaomh leam bhith mireadh

2. A fhleasgaich oig bi furachail

3. Casag lachdann Ruairidh Ruaidh/O tha 'n tombaca daor

4. Oran don Eideadh Ghaidhealach

5. Taigh an Uilt

6. Nighean donn a'chuailein riomhaich

7. Muladach mi's mi th' air m' aineol

8. An eala bhan

9. Latharna nan gleann

10. Deirdre a' fagail na h-Albann

11. A mhic Iain bhain/Cha teid Fionnlagh a dh'Elge

12. Oran Chaluim Sgaire

13. Bhon chuir mo leannan culaibh rium/Dh'fhalbhainn  sgiobalta/Ruidhle mo nighean donn

14. An gaol a thug mi og

15. Maighdeannan na h-airigh

16. Miann Cridhe

17. Cha teid mise, cha teid mi

18. Hugaibh oirbh/Cota gearr sgiobalta

 

For sale at the following outlets:-

Oban Music; Connel Village Store; Graham's the Grocer, Taynuilt and Taynuilt Post Office or from any choir member.

 

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement